Уважаемые Дамы и Господа!

Предлагаем Вам посмотреть обращение президента Латвийской Республики Раймонда Вейониса  к соотечественникам, посвященное 99-летию Провозглашения независимости Латвийской Республики.

Текст обращения:

Dārgie tautieši!

Sveicu jūs Latvijas dzimšanas dienā! Svinot mūsu valsts dibināšanu, mēs pulcējamies kopā, jo esam piederīgi
Latvijai. Šajā dienā mēs novērtējam mūsu kopīgos un personiskos sasniegumus un vēlam viens otram un mūsu
Latvijai panākumus nākotnē. Mēs esam ceļā uz stipru, izglītotu un pārtikušu Latviju. Es esmu gandarīts, ka šogad esam daudz paveikuši drošības jomā. Līdzās mūsu karavīriem par Latvijas drošību rūpējas arī NATO daudznacionālais bataljons.
Nākamgad, kad ieguldījums valsts aizsardzībā sasniegs 2% no iekšzemes kopprodukta, mēs turpināsim stiprināt
mūsu Nacionālos Bruņotos spēkus. Valdība strādā pie nozīmīgiem uzlabojumiem izglītības jomā un veselības aprūpes sistēmā. Lai veicinātu uzņēmējdarbību un motivētu uzņēmējus radīt jaunas darba vietas, Latvijā tiek veidota stabila un prognozējama nodokļu sistēma. Mēs nedrīkstam apstāties pie sasniegtā – pieņemtie lēmumi ir jāīsteno, attīstība ir jāturpina. Šobrīd Eiropā notiek dinamiskas pārmaiņas Tas rada jaunas iespējas stiprināt Latviju. Mēs varam un gribam aktīvi piedalīties Eiropas nākotnes veidošanā, būt Eiropas aktīvajā daļā. Mums ir jābūt gataviem dot un veidot, nevis tikai ņemt. Mums ir svarīga stipra Eiropas Savienība, kas balstās uz vērtībām, kuras ir mūsu valstiskuma pamatos – brīvība, demokrātija un likuma vara.

Dārgie tautieši!

Tautiešiem ārzemēs vienmēr ir bijusi īpaša loma. Pateicos jums par to, ka okupācijas laikā nenogurstoši uzturējāt brīvās Latvijas ideju. Jūsu nelokāmā pozīcija palīdzēja atgūt mūsu valstisko neatkarību, bet jūsu padoms un zināšanas – atjaunot valsti un atgriezties starptautiskajā apritē. Daudzi no jums ir devušies dzīves un darba gaitās uz ārzemēm jau pēc valstiskās brīvības atgūšanas – mācīties un studēt, profesionāli pilnveidoties vai rūpēties par savas ģimenes labklājību. Stipru Latviju varam veidot, tikai apvienojot spēkus — ikviena pieredze ir noderīga, ikviens no jums ir svarīgs, ikviens var palīdzēt Latvijai kļūt vēl stiprākai! Jūs visi esat vajadzīgi Latvijai! Es aicinu ikvienu no jums — klāsim baltu galdautu, darināsim katrs sev tautastērpu un godam, cienīgi, lepni un priecīgi svinēsim mūsu valsts simto dzimšanas dienu, izstāstīsim Latvijas stāstu un veidosim kopā nākotnes Latviju! Jo nav lielāka iemesla svinēt, kā brīvība, un tautai nav lielāka lepnuma, kā sava valsts.

Dievs, svētī Latviju!

————————————————————————————

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днём рождения Латвии! Празднуя основание нашего государства, мы собираемся вместе, поскольку принадлежим Латвии. В этот день мы даём оценку нашим общим и личным достижениям и друг другу и нашей Латвии желаем успехов в будущем. Мы находимся на пути к сильной, просвещённой, процветающей Латвии. Я удовлетворён тем, что в этом году мы многое сделали в области безопасности. Вместе  с нашими военными о безопасности Латвии заботится также многонациональный батальон НАТО. В будущем году, когда вклад в оборону государства достигнет 2% ВВП, мы продолжим укреплять наши Национальные вооружённые силы. Правительство работает над значительными улучшениями в образовательной сфере и в системе здравоохранения. Чтобы способствовать предпринимательству и мотивировать предпринимателей создавать новые рабочие места, в Латвии создаётся стабильная и прогнозируемая система налогообложения. Мы не можем останавливаться на достигнутом — принятые решения надо претворять в жизнь, развитите надо продолжать.  В настоящий момент в Европе происходят динамические изменения. Это создаёт новые возможности усилить Латвию. Мы можем и хотим активно принимать участие в создании будущего Европы, быть активной частью Европы. Нам надо быть готовыми давать и создавать, а не только брать. У нас важный, сильный Европейский Союз, который опирается на ценности, которые лежат и в основе нашей государственности — свобода, демократия и власть закона.

Дорогие соотечественники!

За границей соотечественникам всегда принадлежит особая роль. Благодарю вас за то, что во время оккупации вы неустанно поддрерживали идею свободной Лавтии. Ваша стойкая позиция помогла обрести нашу государственную независимость, а ваш совет и знание — восстановить государство и вернуться в международное сообщество. Многие из вас начали жить и работать за границей уже после обретения государством свободы — учитесь и занимайтесь, профессионально совершенствуйтесь и заботьтесь о благополучии своей семьи. Сильную Латвию мы можем создать только объединив усилия — пригодится опыт каждого, каждый из вас важен, каждый может помочь Латвии стать ещё более сильной! Вы все необходимы Латвии! Я приглашаю каждого из вас — постелем белую скатерть, подготовим себе народный костюм и с честью, с уважением, гордо и радостно отметим сотый День рождения нашего государства, расскажем историю Латвии и создадим вместе Латвию будущего! Поскольку нет большего повода праздновать, нежели свобода, и у народа нет большей гордости, чем своё государство!

Господи, благослови Латвию!

Tags:

Именины

Сегодня: Artis, Artūrs

Завтра: Alberts, Madis

Праздники Латвии
Новости общества «Daugava»
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архивы